You are here

Open Enrollment Forms

Online Forms

Open Enrollment Forms

 • PI-9410 - Open Enrollment Application Form
 • PI-9418 – Form to Appeal School District Denial of Open Enrollment
 • PI-9419-B  - Request for Tuition Waiver Due to Move (2015-16 School Year)
 • PI-9419-A – Request for Tuition Waiver Due to Move (2016-17 School Year)
 • PI-9421 – Alternative Application Form for Full-Time Public School Open Enrollment
 • PI-9422 – Submission of Record of Decision in Space Appeal
 • PI-9422 – Submission of Record of Decision in Space Appeal (Fill-Enabled)

​Información en Español

 • PI-9410 - Solicitud de Inscripción Abierta, año 2016-17                                                                  (Open Enrollment Application Form, 2016-17 school year)
 • PI-9419-B - Solicitud de Exención del Pago de la Matricula Debido a Cambio de Domicilio, año escolar 2015-16                                                                                                                           (Request for Tuition Waiver due to a Move, 2015-16 school year)
 • PI-9419-A - Solicitud de Exención del Pago de la Matricula Debido a Cambio de Domicilio, año escolar 2016-17                                                                                                                    (Request for Tuition Waiver due to a Move, 2016-17 school year) 
 • PI-9421 - Solicitud de Inscripción Abierta Alternativa, año escolar 2015-16                    (Alternative Application for Open Enrollment, 2015-16 school year)
 • Información para los Padres de Familia, año escolar 2017-18                                        (Information for Parents regarding Open Enrollment, 2017-18 school year)

Cov ntaub ntawv nyob rau hauv Hmoob

 • PI-9410 - Daim Foos Thov Qhib Rau Npe Kawm Ntawv Xyoo 2016-17                                         (Open Enrollment Application Form, 2016-17 school year)
 • Cov lus qhia rau cov niam txiv                                                                                                 (Information for Parents, Open Enrollment Brochure, 2017-18 school year)
 • PI-9419-B - Thom Kom Tso Cai Qhia Tshwj Xeeb Vim Tau Rhais Chaw Xyoo Kawm Ntawv  2015-16                                                                                                                                        (Request for Tuition Wavier due to a Move, 2015-16 school year)
 • PI-9419-A - Thom Kom Tso Cai Qhia Tshwj Xeeb Vim Tau Rhais Chaw Xyoo Kawm Ntawv        2016-17                                                                                                                                        (Request for Tuition Wavier due to a Move, 2015-16 school year)
 
 
Contact Us:  Email: openenrollment@dpi.wi.gov or call toll-free: 888-245-2732